Privacyverklaring

Privacyverklaring Voetreflex Zuid, Amsterdam

Voetreflex Zuid, Amsterdam, gevestigd aan de Stadionkade 24-2 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voetreflex Zuid
mw. F.M.M. de Leeuw
Stadionkade 24-2
1077 VM Amsterdam
KvK nr. 34330153
BTW nr. NL001524107B74

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, waaronder eventueel je medische gegevens.
Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Algemeen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

Privacy en de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
– Je naam, adres en woonplaats.
– Je klantnummer en/of geboortedatum.
– Verzekering en/of polisnummer.
– De datum van de behandeling.
– Een korte omschrijving van de behandeling.
– Prestatiecode.
– De kosten van het consult.

Ik zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetreflex Zuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je een afschrift wenst van jouw medisch dossier dan is dat mogelijk.

Je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens, die ik van je beschik, in een computerbestand naar je op te sturen. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

Je kunt vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/vernietiging door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewaartermijn

De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Samenwerking externe organisaties
Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende personen en organisaties met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:
Google
J.S. de Leeuw, Boekhouding
Hostnet, Webhosting
P. Pijpers, Webdesign

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website Voetreflex Zuid Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voetreflex Zuid Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Voetreflex Zuid behoudt zich het recht voor dit privacy statement elk moment aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update: oktober 2021

© 2024 copyright Voetreflex Zuid
voetreflexologie voor Amsterdam en Amstelveen